Manteniments

Per garantir la correcta disponibilitat d'un sistema de protecció contra incendis s'ha de disposar d'un programa de manteniment preventiu de les instal·lacions i de tots i cadascun dels seus components que asseguri l'actualització dels mateixos per la seva permanent ús en cas de necessitat, evitant l'obsolescència.

SISEYCO realitza programes de manteniment preventiu com estipula El Reial Decret 1942/93, del 5 de Novembre Taules I i II (BOE núm 298), pel qual s'aprova el REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS així com normes UNE d'obligat compliment. Aquest manteniment es porta a terme amb personal propi format i especialitzat en cadascuna de les tasques a desenvolupar, tallers per a efectuar qualsevol reparació necessària (recàrrega / retimbrat d'extintors, prova pressió mànegues, etc.) i xarxa de vehicles degudament equipats.

Després de cada revisió se li lliura al Client el corresponent acta de les operacions realitzades en la qual es detalla l'estat d'equips i elements dels diferents sistemes, facilitant, també, informació sobre les millores, reparacions i modificacions necessàries per assegurar el seu correcte funcionament.

Així mateix, s'emet certificat acreditatiu que s'ha realitzat el manteniment corresponent obligat per llei.

Contacte

Ctra. de Molins de Rei a Sabadell Km13, Nave 88A
Polígono Industrial  Can Rosés
08191 Rubí

Tel 93 504 91 05
Fax 93 504 91 05

siseyco@siseyco2007.es (administración)
joan.casado@siseyco2007.es (comercial)